Všechny vychovatelky provádí odpočinkovou činnost, zájmovou a rekreační činnost, věnují se také přípravě na vyučování. Jsou k dispozici škole při suplování na prvním stupni ZŠ, spolupracují s třídními učitelkami a ostatními učiteli, případně s pedagogicko-psychologickou poradnou. Účastní se práce v metodickém sdružení.

 

Režim dne – přímá výchovná práce s dětmi:

  • odpočinková činnost – po obědě, pomáhá odstraňovat únavu žáků z vyučování formou vyprávění, společnou četbou, neformální besedy, poslech, stolní hry, komunikativní hry

  • zájmová činnost – rozšiřuje a prohlubuje všeobecné vzdělání, pomáhá rozvíjet nadání, duševní obzor vědomostí a dovedností, jsou zařazovány všechny složky estetické výchovy. Ve výtvarné činnosti znázorňování dětského dojmu a představ. V pracovní činnosti se děti učí základním pracovním dovednostem a znalostem (skládání, vystřihování, obkreslování).

  • rekreační a tělovýchovná činnost – má charakter vydatné pohybové aktivity, která je konána pokud možno na čerstvém vzduchu. Zařazujeme vlastivědné vycházky s tématikou orientace v přírodě a v terénu. Překonávání přírodních překážek, pozorování zvěře. Celoročně zařazujeme zdravotní cviky, tělovýchovné chvilky, řízené stolní hry, hry soutěživého sportovního charakteru.

  • sebevzdělávací činnost – příprava na vyučování klasickou formou, ale také formou didaktických her, soutěží, kvízů. Četba a prohlížení dětských časopisů, besedy nad knihou.

    V omezené míře sledování videa, využití interaktivní tabule. Úzká spolupráce s třídními učiteli.

  • společensko prospěšná činnost – snažíme se vést děti k pěkným mezilidským vztahům,

    k běžné denní péči o čistotu svoji i svého okolí. Pečovat o květiny a čistotu i estetickou úpravu svého oddělení. Pozornost je třeba věnovat výchově k dopravní kázni, k bezpečnosti při silničním provozu.