Nevíte si rady? Napište nám.

Zápis do 0. třídy

Přihlášku spolu s kopií rodného listu a občanského průkazu můžete odeslat na email školy (sekretariat@skoladvory.cz) a ze školy se s Vámi
telefonicky spojíme a domluvíme termín krátké návštěvy k podepsání všech dokumentů.

 

Pro přijetí do 0. třídy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum).

V současné situaci pravděpodobně vznikne problém s termíny vyšetření. Řízení o přijetí tak budeme případně pozastavovat, až žadatelé příslušný doklad získají.

 

V případě zájmu převyšujícího počet míst (15), budou přijaty děti podle daných kritérií:

 

Přednostně budou do 0. ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Karlovy Vary, 1. máje 1, stanoveném obecně závaznou vyhláška č. 11/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Karlovy Vary a žáci, kteří v 0. třídě pokračují z roku 2020/2021.

 

V případě volné kapacity do určeného počtu 15 žáků se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí od nejdůležitějšího):

 1. Trvalý pobyt žáka v Karlových Varech a pro školní rok 2021/2022 žádá o odklad školní docházky.

 2. Žák je zapsán do 1. ročníku ve škole ZŠ K. Vary, 1. máje 1 pro školní rok 2021/2022 a žádá o odklad plnění školní docházky.

 3. Sourozenci ve vyšších ročnících této školy. 
  Rozhodujícím podkritériem k bodu 3 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.

 4. Dojezdová vzdálenost z místa trvalého bydliště ke vchodu do budovy ZŠ K. Vary, 1. máje 1, přičemž přednost má dítě s trvalým pobytem blíže této budově.

 
Zápis do 1. třídy

Se vším Vám poradíme na tel. 731 612 405 , 353 563 426.

Možnosti

1. celý zápis elektronicky (nutný elektronický podpis nebo odeslání do datové schránky)

2. elektronické zaslání + 1 krátká návštěva zákonného zástupce ve škole

3. fyzické vyzvednutí i doručení dokumentů a zpracování žádosti

1. celý zápis elektronicky (nutný elektronický podpis nebo odeslání do datové schránky)

 • v aplikaci Online zápis vyplnit přihlášku (ZDE).

 • po odeslání přihlášky Vám na email přijde potvrzení s odkazem ke stažení přihlášky jako formuláře PDF a vyplníte zbývající údaje

 • jako přílohy k přihlášce pořídíte elektronickou kopii rodného listu dítěte a Vašeho občanského průkazu 

(pro ověření oprávnění zapisovat dítě musíme nahlédnout do rodného listu dítěte a Vašeho občanského průkazu)

 

Dále pokračujete:

Možnost A - máte-li elektronický podpis, můžete vyplněnou přihlášku elektronicky podepsat a spolu s kopií rodného listu a občanského průkazu odeslat na email školy (sekretariat@skoladvory.cz)

Rozhodnutí o přijetí Vám doručíme elektronicky nebo poštou na doručovací adresu.

 

Možnost B - zákonný zástupce má datovou schránku a vyplněnou přihlášku pošle do datové schránky školy (ijnmmkf) spolu s kopií rodného listu a občanského průkazu. 

Rozhodnutí o přijetí Vám opět doručíme do datovky nebo poštou na doručovací adresu.

2. elektronické zaslání + 1 krátká návštěva zákonného zástupce ve škole

 • v aplikaci Online zápis vyplnit přihlášku (ZDE).

 • po odeslání přihlášky Vám na email přijde potvrzení s odkazem ke stažení přihlášky jako formuláře PDF a vyplníte zbývající údaje

 • přihlášku PDF odešlete na email školy (sekretariat@skoladvory.cz)

 • pro ověření oprávnění zapisovat dítě musíme nahlédnout do rodného listu dítěte a Vašeho občanského průkazu - můžete kopie přiložit elektronicky nebo při obavách svěřit je internetu přinést s sebou při podpisu rozhodnutí o přijetí

 • ze školy se s Vámi telefonicky spojíme a domluvíme termín krátké návštěvy k podepsání všech dokumentů, které mezitím připravíme

 

3. fyzické doručení dokumentů a zpracování žádosti

 • každý den v době 8,00 - 16,00 si ve škole vyzvednete formuláře k zápisu

 • Lze si je také vytisknout - formuláře jsou ke stažení na konci článku

 • až je budete mít vyplněné, zavoláte nám na 731 612 405 a domluvíme si termín, kdy přijdete do školy a vyřízení zbývajících kroků

 • s sebou přinesete kopii rodného listu dítěte a Vašeho občanského průkazu (pokud nemáte možnost kopie pořídit, přinesete originály na sjednaný termín a my si je okopírujeme)

zapisy-online-200x200.png
 
 
Odklad povinné školní docházky

Vyplněnou žádost spolu s doporučeními můžete odeslat na email školy (sekretariat@skoladvory.cz) a my se s Vámi telefonicky spojíme
a domluvíme termín krátké návštěvy k podepsání všech dokumentů.

 

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. Ten odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pozor: povinnost dvou doporučení.

V současné situaci pravděpodobně vznikne problém s termíny vyšetření. Řízení o odkladu tak budeme případně pozastavovat, až žadatelé příslušný doklad získají.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. 

 

V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, měl by posouzení provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. 

 

Žádost o odklad včetně doporučení by sice měla být podána v době zápisu, tedy od 1. do 30.4., ale vzhledem k obtížné situaci to bude obtížné zvládnout a pozdržení bude pochopitelné. Je pro nás proto důležité, abychom se včas dozvěděli alespoň o plánech na podání odkladu.


Pozor: i když rodiče budou pro své dítě vyřizovat odklad povinné školní docházky, musí ho v souladu se školským zákonem přihlásit k zápisu do vybrané školy během stanoveného termínu a až následně podat řediteli školy žádost o odklad.

Přestup z jiné školy
 

Do všech ročníků mimo 1. jsou žáci přijímáni na základě žádosti o přestup, kterou podává zákonný zástupce dítěte.
Přednostně jsou přijímáni žáci s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

Při přijímání žáka ke vzdělávání v naší škole vyplní zápisní list a podává žádost o přijetí.

Doklady: rodný list dítěte a občanský průkaz zapisovacího zákonného zástupce.