Nevíte si rady? Napište nám.

Zápis do 1. třídy a 0. třídy pro školní rok 2022/2023

​Se vším Vám poradíme na tel. 731 612 405 , 353 563 426 či mailu posta@skoladvory.cz.

 

KDO?

Do 1. třídy budou zapsány děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.

KDY A KDE?

 • V pondělí 4.4. a v úterý 5.4. Vždy od 15 hodin do 18 hodin v budově školy ZŠ K. Vary, 1. máje 1.

 • Náhradní termín – úterý 26.4. od 14 do 16 hodin.

JAK A CO S SEBOU?

 • Pro přijetí potřebují rodiče odevzdat vyplněnou Žádost o přijetí a Zápisový list. Vyplnit je mohou na místě nebo si zde formuláře stáhnout a přinést již vyplněné.

 • S sebou je třeba vzít občanský průkaz a rodný list dítěte.

 • Děti si popovídají s paní učitelkou, nakreslí obrázek a vyzkouší si několik úkolů

 • Přítomnost dětí u zápisu není přímo povinná. Určitě je ale dobré, když se děti do své budoucí školy podívají a ony i rodiče se seznámí s paní učitelkou. Občas některé děti potřebují před 1. třídou ještě trochu času a je dobré docházku o rok odložit. To pak mohou přímo na místě probrat a vyřešit.

 • O odklad povinné školní docházky lze rovnou na místě požádat. Je k tomu však potřebné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře.

 

CO NAŠIM PRVŇÁČKŮM NABÍZÍME…..

 • V první řadě výbornou paní učitelku.

 • Dosavadní hodnocení pouze známkou budou mít poprvé prvňáci rozšířeno o slovní hodnocení.

 • Anglický jazyk od 1. ročníku.

 • Možnost logopedické péče.

 • Školní družinu ráno od 6,00 a odpoledne do 16,30.

 • Řadu kroužků přímo ve škole. V dalších ročnících 1. stupně také Lego robotika.

 • Bezpečné prostředí, kde mají děti vše poblíž a nikam nepřecházejí. (třída, družina, jídelna, tělocvična, kroužky)

 • Moderní vybavení třídy a pěkné prostředí.

0. třída (přípravná třída)
 • Místo i čas zápisu do 0. třídy je stejný, jako u 1. třídy

 • Mohou se do ní přihlašovat děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V první řadě jde o děti, kterým byl povolen
  odklad povinné školní docházky. Dále to mohou být děti v posledním „školkovém“ roce.

 • Kromě Žádosti o přijetí do přípravné třídy je třeba doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Formulář žádosti lze vyplnit na místě, nebo si ho stáhnout a přinést vyplněný.

 • Pokud jde současně o odklad, vystavuje doporučení obvykle poradenské zařízení současně s ním. Pokud o přijetí žádají rodiče v posledním „školkovém“ roce musí ho poradenské zařízení vystavit zvlášť.

 • Přednostně budou do 0. ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Karlovy Vary, 1. máje 1, stanoveném obecně závaznou vyhláška č. 11/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Karlovy Vary a žáci, kteří v 0. třídě pokračují z roku 2021/2022.

 

V případě volné kapacity do určeného počtu 15 žáků se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí od nejdůležitějšího):

 1. Trvalý pobyt žáka v Karlových Varech a pro školní rok 2021/2022 žádá o odklad školní docházky.

 2. Žák je zapsán do 1. ročníku ve škole ZŠ K. Vary, 1. máje 1 pro školní rok 2021/2022 a žádá o odklad plnění školní docházky.

 3. Sourozenci ve vyšších ročnících této školy. Rozhodujícím podkritériem k bodu 3 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.

 4. Dojezdová vzdálenost z místa trvalého bydliště ke vchodu do budovy ZŠ K. Vary, 1. máje 1, přičemž přednost má dítě s trvalým pobytem blíže této budově.

 
 

СПЕЦІАЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ДО 1 КЛАСУ

НА 2022/2023 ШКІЛЬНИЙ РІК

у вівторок 7 червня 2022 року з 14:00 до 17:00

 

 • Зарахування призначене для дітей, які народилися в період з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року, та дітей, які запізнилися в школу на один рік.

 

 • Зарахування відбуватиметься особисто в будівлі початкової школи ZŠ K. Vary, 1. máje 1 (клас № 2 – перший поверх).

 

Просимо батьків принести:

 • документ, що підтверджує особу дитини (наприклад, паспорт, свідоцтво про народження)

 • ваше посвідчення особи (наприклад, паспорт)

 • підтвердження дозволу на проживання в Чеській Республіці (наприклад, віза)

 

Максимальна кількість дітей – 24.

 

Критерії прийому:

 • місце проживання (реєстрація) у м. Карлові Вари;

 • місце проживання в районі даної школи;

 • учні, які приходять вже після перенесення обов'язкового навчання

(станом на 31.08.2022 вік дитини вже 7 років);

 • учні, чиї брат або сестра вже є учнями школи.

 

Якщо у вас виникли запитання, ви можете звернутися до директора школи

(608 245 699 або posta@skoladvory.cz)

 
 
Odklad povinné školní docházky

Vyplněnou žádost spolu s doporučeními lze podat přímo u zápisu, později v kanceláři školy nebo odeslat na email školy (sekretariat@skoladvory.cz) a my se s Vámi telefonicky spojíme. a domluvíme termín krátké návštěvy k podepsání všech dokumentů.

 

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. Ten odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pozor: povinnost dvou doporučení.

V současné situaci pravděpodobně vznikne problém s termíny vyšetření. Řízení o odkladu tak budeme případně pozastavovat, až žadatelé příslušný doklad získají.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. 

 

V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, měl by posouzení provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. 

 

Žádost o odklad včetně doporučení by sice měla být podána v době zápisu, tedy od 1. do 30.4., ale vzhledem k obtížné situaci to bude obtížné zvládnout a pozdržení bude pochopitelné. Je pro nás proto důležité, abychom se včas dozvěděli alespoň o plánech na podání odkladu.


Pozor: i když rodiče budou pro své dítě vyřizovat odklad povinné školní docházky, musí ho v souladu se školským zákonem přihlásit k zápisu do vybrané školy během stanoveného termínu a až následně podat řediteli školy žádost o odklad.

Přestup z jiné školy
 

Do všech ročníků mimo 1. jsou žáci přijímáni na základě žádosti o přestup, kterou podává zákonný zástupce dítěte.
Přednostně jsou přijímáni žáci s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

Při přijímání žáka ke vzdělávání v naší škole vyplní zápisní list a podává žádost o přijetí.

Doklady: rodný list dítěte a občanský průkaz zapisovacího zákonného zástupce.