top of page
Základní dokumenty

Formuláře a žádosti

Žádost o uvolnění dítěte

1. ledna 2023

Žádost o přijetí (1. třída)

19. ledna 2023

Žádost o přijetí (0. třída)

19. ledna 2023

Žádost o prodloužení povinné šk. docházky

1. ledna 2023

Žádost o přestup

1. ledna 2023

Žádost o odklad

19. ledna 2023

Zápisní list (přestup)

23. března 2023

Zápisní list do 1. třídy

23. března 2023

Zápisní list do 0. třídy

23. března 2023

Přihláška ke stravování

1. ledna 2023

Předpisy, programy

Pravidla hodnocení (2018)

1. ledna 2023

Směrnice SVP

1. ledna 2023

Školní řád

4. září 2023

Školní vzdělávací program

1. ledna 2023

Vnitřní řád školní družiny

1. ledna 2023

Vnitřní řád školní jídelny

1. ledna 2023

Zájmové vzdělávací kroužky

1. ledna 2023

Zprávy o činnosti školy

Inspekční zpráva 12/2018

1. ledna 2023

Výroční zpráva za š. rok 2020/2021

1. ledna 2023

Výroční zpráva za š. rok 2019/2020

1. ledna 2023

Školská rada

Současné složení školské rady při naší škole

  • za rodiče: Květa Molčanová, Marcela Matušková Gernerová

  • za zřizovatele: Bc. Jana Jandová DiS., Zdeněk Havel (†- bohužel nyní řešíme nového člena)

  • za pedagog. zaměstnance školy: Mgr. Radka Schützeová, Mgr. Libor Uttl

Práva a povinnosti Školské rady

Školský zákon:

§ 167


(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

§ 168

(1) Školská rada
     a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

     b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

     c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

     d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

     e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

     f)  projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

     g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

     h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada
bottom of page