Cílem nás, pedagogů, je vytvořit ve škole příjemnou pozitivní atmosféru a přispět tak ke zdravému vývoji dětí. Naší snahou je pomoci všem dětem, které školu navštěvují, a to jak v oblasti podpory jejich školní úspěšnosti a výběru budoucího povolání, tak v oblasti výchovné a sociální. Aby byla naše práce úspěšná, je pro nás velmi důležitá komunikace a spolupráce s Vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosíme Vás tedy, obracejte se na nás se záležitostmi, ve kterých bychom Vám mohli v rámci naší odbornosti poradit, nebo které vnímáte jako problematické. 

Na naší škole jsou v souladu s § 7 vyhlášky 116/2011 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních tyto poradenské služby poskytovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří pracují zejména se žáky naší školy a spolupracují s jejich rodiči, dále s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Mgr. Marcela Čapková
výchovný poradce
 

Výchovný poradce a speciální pedagog

 • Kariérové poradenství – poskytování individuálních konzultací žákům a jejich rodičům zaměřené na to, jaký typ školy je pro žáka vhodný a jaké informace jsou významné pro konečný výběr střední školy

 • Kompletní info o SŠ a přijímacímu řízení naleznete ZDE

 • Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – především zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb, evidence zpráv z vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních a koordinace vzniku a plnění individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro žáky s podpůrnými opatřeními na naší škole. 

 • Péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané – ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky

Mgr. Michaela Bačová
školní metodik prevence
 

Školní metodik prevence

Řešení problémů dětí věnujeme ve škole velké množství času. Abychom předcházeli vzniku konfliktů a dalších problémů, klademe velký důraz  na prevenci, organizujeme různé akce pro děti, projektové dny, rozšiřujeme nabídku kroužků, které děti mohou navštěvovat. Samotným dětem doporučujeme, aby o problémech otevřeně hovořily a podělily se o své starosti. Ovšem ne ve všech případech děti najdou v sobě dost odvahy, aby se s problémem svěřily někomu ve škole. Prosíme Vás proto o pomoc a spolupráci. Spolupráce s rodiči je pro nás ve většině případů velice důležitá. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele nebo přímo na mne, školního metodika prevence, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé naší školy. Vaše informace budeme brát velmi vážně a situaci budeme rychle řešit.

Časté případy:

 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole – agrese, šikana, kyberšikana

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy

 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole

 • Experimenty žáků s návykovými látkami

 • Projevy rasové a menšinové intolerance 

 • Záškoláctví

 • Řešení problémů spojených se školní docházkou – řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 10 194/2002-14, k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

 • Poruchy příjmu potravy

 • Domácí násilí a sexuální zneužívání 

 • Sexuální rizikové chování

 • Řešení dalších problémových situací ve škole – zejména se spolu s třídním učitelem podílí na řešení závažných přestupků proti školnímu řádu žáků a jednání s jejich rodiči.