top of page

PROJEKTY

eTwinning

eTwinning rozvíjí u žáků digitální kompetence, jazykové dovednosti, učí je být kreativní a pracovat v týmu, učí je kritickému myšlení, zvyšuje jejich povědomí o jiných kulturách, zlepšuje jejich komunikační schopnosti a mnoho dalšího, a to netradiční a zábavnou formou.

Další projekty

Šablony JAK

CZ.02.02.XX/00/22_002/0007489 - 1 353 124 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Trvání - 1. 8. 2023 - 31.12.2025

 

Cílem projektu je předevší podpora žáků a pedagogů v oblasti práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Sem spadají například žáci s poruchami učení a žáci s odlišným mateřským jazykem. Díky projektu mimo jiné financujeme speciálního pedagoga a dvojjazyčného asistenta. Ti odlehčují učitelům při práci v heterogenních skupinách žáků. Dalším přínosem jsou finanční prostředky na vzdělávání pedagogů. V neposlední řadě díky projektu zlepšujeme vzdělávání s využitím nových technologií.

EU+MŠMT Barevné CMYK.jpg

Tvoříme společně trvalou Evropu

V roce 2020 začala realizace nového projektu Tvoříme společně trvalou Evropu. Partnery nového projektu je kromě naší školy a Jenaplanschule další karlovarská škola - Základní škola Jazyků Karlovy Vary.

Nový blog k projektu: https://tvorimeevropu.webnode.cz

Starý blog k projektu: https://europa-gemeinsam2022.blogspot.com/

 

Název projektu: Tvoříme společně trvalou Evropu

Partneři projektu: ZŠ Karlovy Vary 1. máje , ZŠ jazyků Karlovy Vary,  Jenaplanschule im Erzgebirge e. V

Realizace projektu: od 03.02.2020 do 30.11.2020

Cíle projektu:  

1. Školy intenzivně spolupracují. 

2. Je podporován zájem o studium sousedního jazyka. 

3. Žáci provádějí výzkum o Evropě v rámci různých projektů a společných kroužků.

Obsah projektu:

-24 žákovských setkání s jazykovou animací a prací podle obsahu na různá témata; němečtí a čeští žáci pracují společně v malých skupinách na úkolech,

-2 vzdělávací akce učitelů, 

-2 závěrečné konference,

-společná výuka cizích jazyků,

-spolupráce na kroužkách: kroužky robotiky a divadelních kroužky, 

-soutěže: Bohemiade, Germaniade, FIRST LEGO League a FLL Junior.

Aktivity projektu:

Během 24 setkání budou žáci pracovat společně se svými vrstevníky ze sousední země na tématech souvisejících s Evropou a trvalou udržitelností, která odpovídají výukovým plánům předmětů dějepis, zeměpis, fyzika, němčina a čeština. Vzájemně se lépe poznají a budou spolu spolupracovat 2 roky a 4 měsíce. 

Jednodenní setkání probíhají následovně: 

1. Jazyková animace; účastníci se představí a informují ostatní o výsledcích předešlých projektů; seznámení se s průběhem a pracovní náplní setkání.

2. Společné aktivity v rámci sportovních a výtvarných projektů. 

3. Krátké vyhodnocení projektového dne Ve škole budou žáci pracovat na dokumentaci a připraví výstavu s výsledky z výtvarných projektů. 

Během vícedenního jazykového pobytu 9. tříd v Karlových Varech se němečtí žáci zúčastní výuky v partnerské škole. Připraví část hodiny němčiny pro české žáky a společně budou cvičit dialogy v obou jazycích. 

 

České děti provedou své německé spolužáky městem Karlovy Vary. Žáci využijí čas rovněž ke společným sportovním aktivitám, výletům, návštěvám muzeí a také jedné jednodenní exkurzi. Přitom vytvoří a otestují digitální výukové materiály. V rámci přípravy na budoucí povolání budou navštěvovat firmy. Díky těmto setkáním a také možnosti komunikovat společně prostřednictvím blogu vznikne mnoho příležitostí využít znalosti cizího jazyka a také se zbavit ostychu z dělání chyb během jeho užívání. Aktivní spolupráce se školami ze sousední země je velmi dobrý způsob, jak odstranit jazykové bariéry. K přípravě a vyhodnocení projektu proběhnou dvě vzdělávací akce učitelů. Kolegové se navzájem seznámí a poznají i své školy. Informují se nejen o aktuálním vývoji školství v Čechách a v Sasku, ale také o dalších novinkách, např. digitalizaci. To slouží mj. k inspiraci, rozvoji repertoáru výukových metod a eliminaci jazykových bariér. 

 

Dvě závěrečné konference budou veřejné. Bude zde prezentováno divadelní představení a další výsledky projektů. 

 

Jazykové soutěže, „Bohemiade“ a „Germaniade“, proběhnou ve dvou kolech. Nejprve vypracují žáci 5. až 9. tříd úkoly týkající se vlastivědy, Evropy a udržitelnosti či jazykových dovedností. Ve druhém kole se utkají tři nejlepší žáci z každého ročníku s žáky partnerské školy a absolvují dialogy a interview v cizím jazyce. Na závěr se koná udílení cen v rámci „GTA-Festivalu“ (prezentace zájmových kroužků školy) v Markersbachu. Každé dva roky se účastní 6 nejlepších žáků Jenaplanschule v Markersbachu ze 7. až 9. tříd saské soutěže v českém jazyce - „Bohemiade“. 

Od roku 2017 se žáci školy v Markersbachu a žáci Základní školy jazyků účastní společně soutěže FLL (FIRST LEGO League), což je mezinárodní soutěž v robotice pro děti ve věku 9 až 16 let. V roce 2019 se přidala i Základní škola 1. Máje. Na ni se budou připravovat v rámci kroužků robotiky a během společných exkurzí zaměřených na různá témata. I pro mladší děti ve věku 6 až 9 let existuje kroužek robotiky – FLL Junior. Děti ze všech tří škol se společně připraví na prosincovou výstavu (soutěž) v Markersbachu. Na té budou před odborníky prezentovat výsledky své práce a svůj model LEGA. K lepšímu vzájemnému poznání poslouží jazykové animace a jedna společná exkurze. Mezi školou v Markersbachu a Základní školou jazyků probíhá intenzivní spolupráce v rámci divadelního kroužku. Jeho členové spolupracují na dvoujazyčné divadelní hře, zkoušejí společně při jednodenních i 3 vícedenních setkáních a vrcholem této přípravy je společné divadelní představení. Tato představení pak obohacují různá další společná setkání projektových partnerů, jako např. FLL Junior, den dětí nebo závěrečné konference.

logo_eu projekt.webp
bottom of page