top of page

Čtenářská liga

Hlavním cílem projektu je formou dlouhodobé soutěže podpořit čtenářské dovednosti žáků. Žáci mají vždy za úkol zpracovat aktuální pracovní list s článkem na zvolené téma. Plní zadané úkoly, čím prokazují své čtenářské dovednosti. Dlouhodobě se tím také průběžně připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Veškeré informace naleznete přímo v kartě Čtenářské ligy vpravo.

Čtenářská liga

Matematické oříšky

V říjnu 2020 se rozběhla soutěž Matematické oříšky. Je určena pro žáky 3. až 6. ročníků, bude probíhat každý měsíc ve dvou kategoriích: 3. - 4. třída a 5. – 6. třída. Deset nejúspěšnějších řešitelů z každé kategorie bude vždy na konci měsíce zveřejněno na webových stránkách.

V soutěži si žáci vyzkouší řešení netradičních úloh, které se objevují v mezinárodních matematických soutěžích, jako je např. Klokánek, Pythagoriáda nebo často ve SCIO testech, kterých se naši žáci pravidelně účastní. Věříme, že tyto úlohy přispějí k rozvoji logického myšlení a k rozvoji matematických představ. Netradiční typy úloh dávají prostor i žákům, kteří jsou v „tradiční“ matematice neúspěšní a poskytují žákovi zpětnou vazbu, neboť má možnost nezávislého ověření, zda a na jaké úrovni je schopen aplikovat své poznatky.

Matematické oříšky
Projekty v oblasti EV

Tvoříme společně trvalou Evropu

ifx34269a23cd901b0d_loge_eu.png
ifx4b392a5ff77432da_logo_skoly.png

Název projektu:  Tvoříme společně trvalou Evropu

Partneři projektu: ZŠ Karlovy Vary 1. máje , ZŠ jazyků Karlovy Vary,  Jenaplanschule im Erzgebirge e. V

Realizace projektu: od 03.02.2020 do 30.11.2022

 

Cíle projektu:  

1. Školy intenzivně spolupracují. 

2. Je podporován zájem o studium sousedního jazyka. 

3. Žáci provádějí výzkum o Evropě v rámci různých projektů a společných kroužků.

 

Obsah projektu:

- 24 žákovských setkání s jazykovou animací a prací podle obsahu na různá témata; němečtí a čeští žáci pracují společně v malých skupinách na úkolech,

- 2 vzdělávací akce učitelů, 

- 2 závěrečné konference,

- společná výuka cizích jazyků,

- spolupráce na kroužkách: kroužky robotiky a divadelních kroužky, 

- soutěže: Bohemiade, Germaniade, FIRST LEGO League a FLL Junior.

 

Aktivity projektu:

Během 24 setkání budou žáci pracovat společně se svými vrstevníky ze sousední země na tématech souvisejících s Evropou a trvalou udržitelností, která odpovídají výukovým plánům předmětů dějepis, zeměpis, fyzika, němčina a čeština. Vzájemně se lépe poznají a budou spolu spolupracovat 2 roky a 4 měsíce. 

Jednodenní setkání probíhají následovně: 

1. Jazyková animace; účastníci se představí a informují ostatní o výsledcích předešlých projektů; seznámení se s průběhem a pracovní náplní setkání.

2. Společné aktivity v rámci sportovních a výtvarných projektů. 

3. Krátké vyhodnocení projektového dne Ve škole budou žáci pracovat na dokumentaci a připraví výstavu s výsledky z výtvarných projektů. 

 

Během vícedenního jazykového pobytu 9. tříd v Karlových Varech se němečtí žáci zúčastní výuky v partnerské škole. Připraví část hodiny němčiny pro české žáky a společně budou cvičit dialogy v obou jazycích. 

České děti provedou své německé spolužáky městem Karlovy Vary. Žáci využijí čas rovněž ke společným sportovním aktivitám, výletům, návštěvám muzeí a také jedné jednodenní exkurzi. Přitom vytvoří a otestují digitální výukové materiály. V rámci přípravy na budoucí povolání budou navštěvovat firmy. Díky těmto setkáním a také možnosti komunikovat společně prostřednictvím blogu vznikne mnoho příležitostí využít znalosti cizího jazyka a také se zbavit ostychu z dělání chyb během jeho užívání. Aktivní spolupráce se školami ze sousední země je velmi dobrý způsob, jak odstranit jazykové bariéry. K přípravě a vyhodnocení projektu proběhnou dvě vzdělávací akce učitelů. Kolegové se navzájem seznámí a poznají i své školy. Informují se nejen o aktuálním vývoji školství v Čechách a v Sasku, ale také o dalších novinkách, např. digitalizaci. To slouží mj. k inspiraci, rozvoji repertoáru výukových metod a eliminaci jazykových bariér. 

 

Dvě závěrečné konference budou veřejné. Bude zde prezentováno divadelní představení a další výsledky projektů. 

Jazykové soutěže, „Bohemiade“ a „Germaniade“, proběhnou ve dvou kolech. Nejprve vypracují žáci 5. až 9. tříd úkoly týkající se vlastivědy, Evropy a udržitelnosti či jazykových dovedností. Ve druhém kole se utkají tři nejlepší žáci z každého ročníku s žáky partnerské školy a absolvují dialogy a interview v cizím jazyce. Na závěr se koná udílení cen v rámci „GTA-Festivalu“ (prezentace zájmových kroužků školy) v Markersbachu. Každé dva roky se účastní 6 nejlepších žáků Jenaplanschule v Markersbachu ze 7. až 9. tříd saské soutěže v českém jazyce - „Bohemiade“. 

 

Od roku 2017 se žáci školy v Markersbachu a žáci Základní školy jazyků účastní společně soutěže FLL (FIRST LEGO League), což je mezinárodní soutěž v robotice pro děti ve věku 9 až 16 let. V roce 2019 se přidala i Základní škola 1. Máje. Na ni se budou připravovat v rámci kroužků robotiky a během společných exkurzí zaměřených na různá témata. I pro mladší děti ve věku 6 až 9 let existuje kroužek robotiky – FLL Junior. Děti ze všech tří škol se společně připraví na prosincovou výstavu (soutěž) v Markersbachu. Na té budou před odborníky prezentovat výsledky své práce a svůj model LEGA. K lepšímu vzájemnému poznání poslouží jazykové animace a jedna společná exkurze. Mezi školou v Markersbachu a Základní školou jazyků probíhá intenzivní spolupráce v rámci divadelního kroužku. Jeho členové spolupracují na dvoujazyčné divadelní hře, zkoušejí společně při jednodenních i 3 vícedenních setkáních a vrcholem této přípravy je společné divadelní představení. Tato představení pak obohacují různá další společná setkání projektových partnerů, jako např. FLL Junior, den dětí nebo závěrečné konference.

Tvoříme společně trvalou Evropu

Šablony III

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zahájení 1. 9. 2021

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021834 - 622 822 Kč

Cílem projektu je získání personální podporu formou školního speciálního pedagoga. 

Dále chceme díky Tandemové výuce prohloubit spolupráci učitelů, doučováním podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.

Šablony II
Ovoce, zelenina a mléko do škol

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola je již několik let zapojena do evropského projektu, jehož cílem trvale přispět ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí. Ovoce, zelenina i mléko jsou žákům prvního i druhého stupně dodávány jedenkrát za týden zcela zdarma. Někdy dostávají děti místo mléka jogurty nebo termizované sýry. Všechny dodávky do naší školy zajišťuje společnost BOVYS s.r.o., která byla vybrána Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) jako oficiální dodavatel v tomto projektu.

Další informace o projektu naleznete na www.ovocedoskol.szif.cz/web.

Obědy pro děti

Obědy pro děti

V každé škole je vždy několik dětí, jejichž rodiče se ocitli v tíživé životní situaci a nemohou si dovolit zaplatit dětem obědy ve školní jídelně. V takovém případě se mohou rodiče obrátit přímo na školu. Právě pro tyto děti je určen projekt Obědy pro děti společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se kterou naše škola spolupracuje.

Pokud se chcete o tomto programu dozvědět více, veškeré informace naleznete na oficiálních webových stránkách projektu www.obedyprodeti.cz

bottom of page